100% PURE Blog

Kate Kwok

Kate Kwok
皮膚點先夠「多Fun」?認識你的茶多酚

皮膚點先夠「多Fun」?認識你的茶多酚

原來係飲食同護膚程序中加入多酚,竟然有無盡好處?!

繼續閱讀 →


Kate Kwok
茶樹小精靈:天然清痘療法

茶樹小精靈:天然清痘療法

結合活性草藥及酸性成分,痘痘?無得留低!

繼續閱讀 →


Kate Kwok
爛面拜拜~ 一文睇曬八種清痘印神級成分! | 100% PURE

爛面拜拜~ 一文睇曬八種清痘印神級成分!

學識呢幾種潔膚好幫手,清痘印無難度啦!

繼續閱讀 →